1. Рачунарство


ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученици ће бити у стању да:

РАЧУНАРСТВО

  • Развијање алгоритамског начина размишљања    
  • Развијање логичког мишљења и креаивности
  • Оспособљавање за креирање једноставних програма
  • креира, коришћењем визуелног програмског језика (програм се формира слагањем графички репрезентованих елемената), рачунарски програм ниске алгоритамске сложености који комуницира са корисником на нивоу кретања преддефинисаних графичких ликова и у оквиру кога се користе основни конструктивни елементи процедуралног програмирања, као што су променљиве са нумеричким вредностима, линијска структура, гранања и понављање 
  • креира рачунарски програм тако што ће на основу задатог сценарија дефинисати понашања ликова
  • у програму примени математичку формулу са основним аритметичким операцијама и да из постављеног задатка закључи какву формулу треба да примени
  • исправља грешке у сопственом програму