0. Почетна 2016/2017

Добродошли на почетну страну сајта за ученике петог разреда у оквиру предмета Информатика и рачунарство.
На другим веб адресама су обрађене остале области предвиђене наставним планом и програмом. Посебно се препоручује informatika.oshrs.edu.rs.
Од школске 2017/2018. настава у 5. разреду се реализује по новом наставном плану објављеном у Просветном гласнику број 6/2017.
У циљу олакшање савладавања градива на овом сајту дају се основне информације за ученике. Додатни саадржаји су на Гугл учионици ОШ ХРШ и на Мудл порталу школе за ученике 5. разреда.

Назив предмета

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Циљ

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.

Разред

пети

Годишњи фонд часова

36 часова

 

ОБЛАСТ / ТЕМА

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ

ИКТ

– наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу
– правилно користи ИКТ уређаје
– именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја
– прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса
– прилагоди радно окружење кроз основна подешавања
– креира дигитални слику и примени основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
– креира текстуални документ и примени основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
– примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео записа
– креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
– сачува и организује податке
– разликује основне типове датотека
 • Предмет изучавања информатике и рачунарства. 
 • ИКТ уређаји, јединство хардвера и софтвера. 
 • Подешавање радног окружења. 
 • Организација података. 
 • Рад са сликама. 
 • Рад са текстом. 
 • Рад са мултимедијом. 
 • Рад са презентацијама.

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

– реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја;
– доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту животне средине
– разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања на интернету
– реагује исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета
– приступа интернету, самостално претражује, проналази информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај
– информацијама на интернету приступи критички
– спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету
– разуме значај ауторских права
– препознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу са својим здрављем
– рационално управља временом које проводи у раду са технологијом и на интернету
 • Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин. 
 • Правила безбедног рада на интернету. 
 • Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја. 
 • Заштита приватности личних података. 
 • Заштита здравља, ризик зависности од технологије и управљање временом.

РАЧУНАРСТВО

– изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке
– схвати математичко-логички смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, израза „ако...онда”
– зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) и интерпретира их алгоритамски
– наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема
– креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу
– сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби
– користи математичке операторе за израчунавања
– објасни сценарио и алгоритам пројекта
– анализира и дискутује програм
– проналази и отклања грешке у програму
 • Увод у логику и скупове: унија, пресек, разлика; речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, „ако...онда”. 
 • Увод у алгоритме аритметике: писмено сабирање, множење, дељење с остатком, Еуклидов алгоритам. 
 • Увод у тему програмирања. 
 • Радно окружење изабраног софтвера за визуелно програмирање. 
 • Алати за рад са графичким објектима, текстом, звуком и видеом. 
 • Програм – категорије, блокови наредби, инструкције. 
 • Програмске структуре (линијска, циклична, разграната).

Пројектни задатак

 • – сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала у вези са темом, формулацији и представљању резултата и закључака 
 • – одабира и примењује технике и алате у складу са фазама реализације пројекта 
 • – наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка 
 • – вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен 
 • – поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са другима, уз помоћ наставника
 • Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања решења. 
 • Израда пројектног задатка у групи у корелацији са другим предметима. 
 • Представљање резултата пројектног задатка.