Почетна‎ > ‎

Речник појмова (верзија 2017/2018.)

Појам

Тумачење

Backup

је резервна копија података;

CD-ROM (Compact disk - read only memory

се користи као медијум за снимање података;

Download

je трансфер података са централног рачунара или web презентације на локални рачунар;

DVD

је оптички диск високог капацитета који се користи као медијум за складиштење података;

Firewall

је „заштитни зид“ односносистем преко кога се врши надзор и контролише проток информација између локалне мреже и интернета у циљу онемогућавања злонамерних активности;

Freeware

је бесплатан софтвер;

MAC адреса (Media Access Control Address

је јединствен број, којим се врши идентификација уређаја на  мрежи;

Opensource

софтвер отвореног кода;

UPS (Uninterruptible power supply

је уређај за непрекидно напајање електричном енергијом;

USB или флеш меморија

је спољшњи медијум за складиштење података;

VPN (Virtual Private Network

-је „приватна“ комуникациона мрежа која омогућава корисницима на раздвојеним локацијама да преко јавне мреже једноставно одржавају заштићену комуникацију;

аутентичност

је својство које значи да је могуће проверити и потврдити да је податак створиo или послаo онај за кога је декларисано да је ту радњу извршио;

безбедносна зона

је простор или просторија у којој се, у складу са прописима о тајности података, обрађују и чувају тајни подаци;

ИКТ систем за рад са тајним подацима

је ИКТ систем који је у складу са законом одређен за рад са тајним подацима;

интегритет

значи очуваност изворног садржаја и комплетности податка;

информациона безбедност

представља скуп мера које омогућавају да подаци којима се рукује путем ИКТ система буду заштићени од неовлашћеног приступа, као и да се заштити интегритет, расположивост, аутентичност и непорецивост тих података, да би тај систем функционисао како је предвиђено, када је предвиђено и под контролом овлашћених лица;

информациона добра

обухватају податке у датотекама и базама података, програмски кôд, конфигурацију хардверских компонената, техничку и корисничку документацију, унутрашње опште правилнике, процедуре и слично;

информационо-комуникациони систем (ИКТ систем)

је технолошко-организациона целина која обухвата:

(1) електронске комуникационе мреже у смислу закона који уређује електронске комуникације;

(2) уређаје или групе међусобно повезаних уређаја, таквих да се у оквиру уређаја, односно у оквиру барем једног из групе уређаја, врши аутоматска обрада података коришћењем рачунарског програма;

(3) податке који се похрањују, обрађују, претражују или преносе помоћу средстава из подтач. (1) и (2) ове тачке, а у сврху њиховог рада, употребе, заштите или одржавања;

(4) организациону структуру путем које се управља ИКТ системом;

инцидент

је унутрашња или спољна околност или догађај којим се угрожава или нарушава информациона безбедност;

компромитујуће електромагнетно зрачење (КЕМЗ)

представља ненамерне електромагнетне емисије приликом преноса, обраде или чувања података, чијим пријемом и анализом се може открити садржај тих података;

криптобезбедност

је компонента информационе безбедности која обухвата криптозаштиту, управљање криптоматеријалима и развој метода криптозаштите;

криптографски производ

је софтвер или уређај путем кога се врши криптозаштита;

криптозаштита

је примена метода, мера и поступака ради трансформисања података у облик који их за одређено време или трајно чини недоступним неовлашћеним лицима;

криптоматеријали

су криптографски производи, подаци, техничка документација криптографских производа, као и одговарајући криптографскикључеви;

мере заштите ИКТ

система су техничке и организационе мере за управљање безбедносним ризицима ИКТ система;

непорецивост

представља способност доказивања да се догодила одређена радња или да је наступио одређени догађај, тако да га накнадно није могуће порећи;

расположивост

је својство које значи да је податак доступан и употребљив на захтев овлашћених лица онда када им је потребан;

ризик

значи могућност нарушавања информационе безбедности, односно могућност нарушавања тајности, интегритета, расположивости, аутентичности или непорецивости података или нарушавања исправног функционисања ИКТ система;

тајни податак

је податак који је, у складу са прописима о тајности података, одређен и означен одређеним степеном тајности;

тајност је

својство које значи да податак није доступан неовлашћеним лицима;

управљање ризиком

је систематичан скуп мера који укључује планирање, организовање и усмеравање активности како би се обезбедило да ризици остану у прописаним и прихватљивим оквирима;

Comments