18. Снимање и отварање документа

Снимање

За прво снимање документа задаје се команда Save As (Сачувај као) избором са падајућег менија менија File
(Датотека)
Отвара се прозор у коме треба изабрати жељену фасциклу за чување документа и унети назив датотеке
При другом, трећем и сваком трећем снимању документа који је раније снимљен, а у коме је нешто мењано, разликују се два случаја:
Ако је потребна само последња верзија документа користи се команда Save  (Сачувај)
Ако су потрбне и претходне и последње верзије документа користи се команда Save As... (Сачувај као ...)

Нови документ

Нови документ се аутоматски отвара покретањем програма а може се отворити у било ком тренутку задавањем команде New... (Нови документ ...) у са падајућег менија File (приказано на првој слици).

Отварање

Да би се текст који је раније сачуван отворио потребно је задати команду Open... (Отвори...) у падајућем менију File (приказано на првој слици).Затим се у прозору Open изабере потребан фајл.
За отварање докумената може се користити и нумерисана листа за отварање која се налази у падајућем менију менија File . Та листа садржи имена датотека које су послдење коришћене. Да би се нека датотека отворила довољно је кликнути њено име

Затварање

Да би се отворена датотека затворила потребно  је задати команду Close (Затвори) у падајућем менију File
Прелазак са документа на документ
Уколико сте отворили више датотека онда текући документ можете променити ако у менију Window  (Прозор) изаберете неки други документ на коме желите радити.
(приказано на првој слици).

Проверите своје знање

  1. На које се све начине може задатаи команда за чување документа?
  2. На које се све начине може отворити датотека?
  3. Шта се копира и где када се зада команда за отварање или чување датотетке?
  4. Када се појављује датотека?
Comments