Почетна

Добродошли на почетну страну сајта за ученике петог разреда у оквиру предмета Информатика и рачунарство.
На другим веб адресама су обрађене остале области предвиђене наставним планом и програмом. Посебно се препоручује informatika.oshrs.edu.rs.

Embed gadget

Од школске 2016/2017. настава у 5. разреду се реализује по новом наставном плану објављеном у Просветном гласнику број 11/2016.
У циљу олакшање савладавања градива на овом сајту дају се основне информације за ученике. Додатни саадржаји су на Гугл учионици ОШ ХРШ и на Мудл порталу школе за ученике 5. разреда.

Назив предмета:

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Годишњи фонд часова:

36 ЧАСОВА 

Разред:

ПЕТИ

Циљеви предмета на нивоу другог циклуса основног образовања:

 • Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења
 • Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације
 • Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају
 • Развијање креаивности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије
 • Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, алгоритамског дијаграма или програма
 • Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати) 
 • Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученици ће бити у стању да:

РАЧУНАРСТВО

 • -Развијање алгоритамског начина размишљања  
 • - Развијање логичког мишљења и креаивности
 • -Оспособљавање за креирање једноставних програма  
 • - креира, коришћењем визуелног програмског језика (програм се формира слагањем графички репрезентованих елемената), рачунарски програм ниске алгоритамске сложености који комуницира са корисником на нивоу кретања преддефинисаних графичких ликова и у оквиру кога се користе основни конструктивни елементи процедуралног програмирања, као што су променљиве са нумеричким вредностима, линијска структура, гранања и понављање 
 • -  креира рачунарски програм тако што ће на основу задатог сценарија дефинисати понашања ликова
 • - у програму примени математичку формулу са основним аритметичким операцијама и да из постављеног задатка закључи какву формулу треба да примени
 • - исправља грешке у сопственом програму

ИКТ

 • -Развијање креаивности и оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе технологије
 •  -Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију зависно од задатка, области или проблема који решавају
 • -сачувају и организују податке
 • -врше конверзију између различитих типова података
 • -креирају текстуални документ и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
 • -креирају дигиталну слику и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
 • -сниме видео материјал
 • -сниме аудио материјал
 • -креирају мултимедијалну презентацију и примене основне акције едитовања и форматирања (самостално и сараднички)
 • -комбинују рад у више апликација за реализацију сложенијих идеја

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

 • -Развијање ставова одговорне комуникације и сарадње у дигиталном окружењу
 • -Развијање критичког мишљења
 • -Развијање свести о опасностима и ризицима при коришћењу интернета
 • -Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу
 • -препознају уобичајене начине коришћења технологије и ван школе;
 • -користе технологију одговорно и на сигуран начин
 • -воде бригу о приватности  личних информација
 • -објасне појам ауторских права  и разликују основне лиценце за дељење садржаја
 • - самостално претражују и проналазе  информације у дигиталном окружењу
 • - информацијама на интернету приђу критички
 • -разликују пожељно од непожељног понашања на интернету
 • -реагују исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета
 • -потраже помоћ  и подршку од правих особа и на правом месту када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета
 • - препознају  ризик зависности од технологије
 • -рационално управљају временом које проводе на интернету

Списак подстраница


Дигитални садржаји уз сваку лекцију су такође дати и у виду колекције Гугл+ стране Информатика и рачунарство
ИКТ
04. Рад са датотекама
05. Рад са текстом
06. Рад са графиком
07. Рад са звуком и видеом